LagomLife, s.r.o.
so sídlom:  A. Sipossa 9, 936 01 Šahy, IČO: 34119906
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 1249/N

 

Reklamačný poriadok elektronického obchodu www.lagomstore.sk

*-Vysvetlenie niektorých pojmov, označených hviezdičkou v texte reklamačného poriadku, je uvedené v bode 2. reklamačného poriadku (Vymedzenie niektorých pojmov

 

1. Úvodné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky reklamácie*, postup pri prijímaní reklamácie a spôsob vybavovania reklamácií spotrebiteľa*, v súvislosti s kúpou tovaru prostredníctvom elektronického obchodu lagomstore.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci* (spoločnosť LagomLife, s.r.o.). 

 

2. Vymedzenie niektorých pojmov

Spotrebiteľ (kupujúci): fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Predávajúci: podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby.
Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
Tovar: je nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne.
Bežná kvalita: taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa.
Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,
Doba trvanlivosti: je lehota, ktorá začína plynúť dátumom výroby a končí mesiacom uvedeným ako dátum expirácie (na výrobkoch predávaných spoločnosťou LagomLife, s.r.o. je tento dátum uvedený na veku alebo na spodnej časti balenia vo formáte: EXP•DATE: MM.RRRR). Pri výživových doplnkoch a potravinách je doba minimálnej trvanlivosti 24 mesiacov od dátumu  výroby (v prípade tekutých výrobkov je to 12 mesiacov).

 

3. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

3.1 Predávajúci je zodpovedný za to, že tovar* kúpený spotrebiteľom je bez vád, má bežnú kvalitu* a stanovené množstvo.
3.2 Ak nejde o použitú vec , predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú počas doby trvanlivosti*.
3.3 Predávajúci nezodpovedá za vadu, ktorá sa dala zistiť pri prebratí tovaru  (chýbajúci tovar, mechanické poškodenie).
3.4 Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, t.j. predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru pre ktorú poskytuje kupujúcemu zľavu.
3.5 Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.
3.6 Zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu doby trvanlivosti v dôsledku nesprávneho skladovania, nesprávneho používania, opotrebovania alebo nedovoleného zásahu, nie je možné považovať za vadu.
3.7 Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť počas doby trvanlivosti, inak tieto práva zanikajú.
3.8 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.

 

4. Spôsob a uplatnenie reklamácie

4.1 Po zistení vady zakúpeného tovaru, kupujúci vyplní reklamačný list, ktorý je dostupný tu:

Reklamačný list“ 

Vyplnený reklamačný list sa priloží k reklamovanému tovaru.
4.2 Reklamovaný tovar je vrátený na adresu spoločnosti LagomLife, s.r.o. (A. Sipossa 9, 936 01, Šahy) poštou, kuriérom alebo osobne. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci.
4.3 Reklamáciu možno podať aj telefonicky, pričom poverený zamestnanec vyplní reklamačný list, ktorý je následne priložený k vrátenému tovaru.
4.4 Predávajúci je povinný reklamáciu prijať prostredníctvom povereného zamestnanca na reklamácie na ktoromkoľvek obchodnom mieste, kde bol tovar zakúpený. Kupujúci si  môže uplatniť reklamáciu (odovzdať poškodený alebo vadný tovar a spísať reklamačný list) aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky či služby alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
4.5 Dňom preberania reklamovaného tovaru začína reklamačné konanie.
4.6 Poverený zamestnanec je pri podaní reklamačného listu povinný vydať reklamujúcemu potvrdený písomný doklad o prevzatí reklamácie (kópia vyplneného reklamačného listu). V prípade, že bol reklamovaný tovar vrátený poštou alebo kuriérom, kupujúci vráti poštovou cestou, alebo elektronicky reklamujúcemu kópiu dokladu o prevzatí reklamácie.
4.7 Lehota na vybavenie reklamácie* je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.
4.8 Kupujúci je o výsledku riešenia reklamácie informovaný písomnou alebo elektonickou formou.
4.9 Reklamačné konanie sa končí odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku. Odvolanie voči výsledku riešenia reklamácie je možné podať do 14 dní od doručenia rozhodnutia.
 

Cookies